RK kandidaat Reet Trei

5. Reet Trei

Millises erakonnas kandideerid ja mitmes oled üldnimekirjas?
Kandideerin IRL nimekirjas 59. kohal

Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Feminism kaasaegses maailmas tähendab peamiselt naiste ja meeste võrdseid õigusi ja võimalusi nii hariduse omandamisel kui ka tööturul. Tundub, et demokraatlikes riikides on sellised võrdsed õigused tagatud ning feminism peaks kuuluma möödanikku. Paraku räägime me senini palgalõhest (Eestis on see Euroopa suurim), naiste vähesest osalusest riigivalitsemises ning samuti nende vähesest esindatusest riigifirmade nõukogudes. Naiste potentsiaali kasutama jätmist nendib ka OECD oma majandusülevaates. Eelnevast tulenevalt ei saa minu vastus esitatud küsimusele olla muu kui – jah, ma pean ennast feministiks, seejuures optimistlikuks feministiks, sest loodan näha meie riiki tegemas reaalseid samme, mis aitaksid kaasa palgalõhe vähenemisele ning pärsiksid süvenevat töö- ja haridusalast segregatsiooni. Samuti soovin näha erakondi langetamas otsuseid, mis suurendaksid naiste esindatust erinevates juhtorganites, sh riigikogus ja kohalikes omavalitsustes. Meie seas on palju võimekaid haritud naisi, seetõttu tuleb lõpetada ka hirmutamine justkui oleks võrdsuse tagamine võimalik vaid sunniga, ei – vaja ei ole eeliseid vaid võrdseid võimalusi. Samas pean oluliseks ka naiste võimustamist, et suurendada eneseusku ja – väärikust.

Kuidas jõudsid niiöelda suurde poliitikasse?
2003. aastal asusin tööle Tallinna Linnavolikogu Res Publica fraktsiooni nõunikuna ning 2005. aastal kandideerisin esimest korda ka KOV valimistel. Minu piirkonnaks on olnud Lasnamäe. Olen olnud eelmises koosseisus Tallinna Linnavolikogu IRL-i fraktsiooni liige, kuid huvi poliitika vastu ning minu aktiivne osalemine erakonnas on viinud mind juba teist korda kandideerima ka riigikogu valimistel. Kandideerin, kuna soovin rääkida kaasa enda jaoks olulistes ühiskondlikes murekohtades.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Sellist järjekorda on raske koostada, on ju arusaadav, et iga erakond, ka IRL soovib ellu viia oma peamisi valimislubadusi. Isiklikult pean seejuures tähtsaks madalapalgaliste maksuvabastust, et vähendada nn palgavaesust, elatisabi fondi loomist ja selle reaalse toimimise tagamist, paljulapseliste perede kodutoetuse laiendamist ning riigireformi.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Kindlasti on see meetod üks võimalusi tagada nimekirjades soolist võrdsust. Selle täies mahus rakendamine eeldab aga igalt erakonnalt või valimisnimekirjalt piisavalt paljude naiskandidaatide olemasolu. Peab nentima, et tihtipeale näen, kuidas erakonna naisliikmel, kes ei ole võtnud osa aktiivsest poliitikast, on tihitipeale hirm selle ees, kas nad suudavad oma kodukohas domineerinud meestele konkurentsi pakkuda, samuti on takistuseks ühiskondlik hoiak (sh naispoliitikute kuvand meedias), mis ei ole paraku naisi soosiv. On palju räägitud, et ka naised ise annavad tihtipeale oma hääle pigem meeskandidaadile, samas võib asja näha ka nii, et hääl antakse sellele, kes on erakonna nimekirjas eespool ja kelle nägu ja nimi on tuttav valimisreklaamist. Ma ei arva, et heast usust muutuse ootamine oleks siin ainuõige tegu ja reaalseid tulemusi tuleks praeguste arengute tempos oodata aastakümneid. Niisiis, kusagilt peab ju alustama ja tõmbluku meetod oleks üks võimalus.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Juhtusin mõni päev tagasi lugema, et Saksamaal ollakse hädas leidmaks kvoodinõude täitmiseks neisse nõukogudesse pädevaid naisi. Usun, et Eestis seda probleemi ei teki, statistika ju räägib sellest, et meie naiste haridustase on väga kõrge. Kvoodid võiksidki olla ajutine lahendus, kindlasti on need vajalikud juhul kui soolist võrdõiguslikkust ilma meetmeteta pole võimalik tagada.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Lisaks eelmainitule, pean äärmiselt oluliseks naistevastase vägivalla vastu võitlemist. Me räägime palju madalast iibest aga me ei räägi sellest, kui palju lapsi jääb igal aastal Eestis sündimata koduvägivalla tagajärjel. Vägivalla ühemõtteline taunimine ja selle ennetamine peab olema riigi prioriteet.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (ja/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf) ?Kavatsen osaleda. Kindlasti peaks tähelepanu pöörama nn traditsiooniliste naistetööde väärtustamisele ning nende õiglasele tasustamisele. Enamik õpetajaid, haiglaõdesid, muuseumitöötaid on naised, ning mehed neid erialasid omandama eriti ei kipu, sellest tulenevalt on madal nende ametite ühiskondlik staatus ja ka palk – pingeline ja ühiskondlikult vajalik töö ei tohi olla alatasustatud.

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Aastaid tagasi toimis riigikogusse valitud naiste ühendus, kus arutati asju nn erakondade üleselt. Mulle meeldiks kui selline kooslus edasi toimiks ning annaksin sinna ka loomulikult oma panuse. Hindan väga kodanikeorganisatsioone ning leian, et tänapäevase demokraatiaga peab käima kaasas ka erinevate ühiskonnagruppide, sh ka organisatsioonide suurem kaasamine.

Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Kaia Iva on arukas, tasakaalukas ja suuremat pilti nägev poliitik, kes ei takerdu nii mõnegi probleemi ümber tekitatud kunstlikusse segadusse.

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s