Naised Riigikokku teeb ülevaate Euroopa Parlamendi naiskandidaatidest

 

Eesti Asutava Kogu naisliikmed

Eesti Asutava Kogu naisliikmed

Euroopa Parlamenti kandideerib Eestis 88 inimest, neist 32 naiskandidaati, kes moodustavad ligikaudu 36% kogu nimekirjast. [1] 2009. aastal oli Eestist Euroopa Parlamenti kandideerinute hulk suurem, kuid naiste osakaal väiksem – viis aastat tagasi kandideeris Euroopa Parlamenti 101 inimest, sh 30 naist. [2] 2004. aasta nimekirjade sooliseks suhteks kujunes 72 meest 23 naise kõrval, mis teeb naiste osakaaluks ligikaudu 24%. [3]

Peale kandidaatide suurema arvu oli ka valimisnimekirja esitanud ühenduste ring eelmistel kordadel värvikam. Kui tänavu pani oma kandidaadid välja 8 erakonda, siis 2009. aastal 11 ja 2004. aastal 10. Teisest küljest on tähelepanu väärivalt kasvanud europarlamenti pürgivate üksikkandidaatide koguhulk (2004. aastal 4, 2009. aastal 6, 2014. aastal 16), mille eest võib vast tänada Indrek Tarandi hämmastavat saavutust eelmistel valimistel. Naiste osakaal üksikkandidaatide hulgas on samuti tõusnud – ca 17% sellekevadise 31% vastu. 2004. aasta üksikkandidaatide seas ei leidunud ühtegi naist.

Kuidas on muutunud sooline jaotus nimekirjapõhiselt? Täisnimekirjaga (12 kandidaati) sel aastal välja tulnud erakondadest suurendas 1 kandidaadi võrra naiste arvu nii Sotsiaaldemokraatlik kui ka Reformierakond, vastavalt 5 (4) ja 4 (3) naiskandidaati; sulgudesse märgitud numbrid tähistavad 2009. aasta nimekirju. 2004. aastal oli sotsiaaldemokraatidel naiskandidaate nimekirjas 6 reformierakondlaste 1 (nr 2 Signe Kivi) vastu. Kui reformierakondlased asetasid viimastel Riigikogu valimistel poliittähena säranud Kaja Kallase tänavuses nimekirjas teisele kohale, siis sotsiaaldemokraadid tõusevad seekord esile ainukese erakonnana, kes seadsid üles naissoost esinumbri (Marju Lauristin). [4] Reformierakonna järgmine naiskandidaat (Laine Randjärv) platseerub nimekirjas 6-ndaks (2009. aastal nr 7), sotsiaaldemokraat Marianne Mikko (europarlamendi liige aastatel 2004-2009) nimekirja teise naisena 4-ndaks. Nii reformierakondlased kui ka sotsiaaldemokraadid on valimisvõitlusse saatnud vastsed ministrid: Urve Tiiduse (nr 9) ja Urve Palo (nr 10). Reformierakonna 2009. aasta europarlamendi valimiste esinumber, tookord valituks osutunud Kristiina Ojuland kandideerib sel kevadel europarlamenti üksikkandidaadina. [5]

Ühe naiskandidaadi võrra on kahanenud Keskerakonna nimekiri – 2009. aasta 6-lt 5-le 2014. aastal. Keskerakonna sellekevadine nimekiri torkab silma naiskandidaatide enamiku paigutamisega täiesti nimekirja lõppu (Kerstin-Oudekki Loone, Mailis Reps, Ester Tuiksoo, Yana Toom). [6] Isegi Keskerakonna aseesinaist Kadri Simsonit pole 4-ndast kohast väärilisemaks peetud, kuigi võrreldes 2009. aasta 7-nda positsiooniga on toimunud edasiminek. Viis aastat tagasi paiknes Keskerakonna nimekirjas teisel kohal Siiri Oviir ja kolmandal Vilja Savisaar, kellest üks valituks osutununa ning teine Edgar Savisaare asendusliikmena ka europarlamenti tööle asusid. Mõlemad daamid on tänaseks Keskerakonnast lahkunud ning Vilja Savisaar-Toomast kandideerib europarlamenti hoopis Reformierakonna nimekirja 7-nda kandidaadina. [7] Siiri Oviir otsustas tänavu Euroopa Parlamenti mitte kandideerida. 2004. aastal eristus Keskerakond teistest naisesinumbri Vilja Savisaarega. Kokku oli naisi tol korral nimekirjas 4, Siiri Oviir neist kolmandal kohal.

Võrreldes 2009. aastaga on mitu sammu tagasi astunud IRL. Kui muidu suhteliselt konservatiivsena tuntud erakonna 2009. aastal moodustatud nimekirja jõudis lausa 7 naiskandidaati, siis sel aastal vaid 4, mis siiski ületab 2004. aastat, kui Isamaaliidu nimekirjas oli pelgalt üks naiskandidaat (nr 7 Mari-Ann Kelam). Res Publica esines tol ajal tubli 4 naiskandidaadiga. Juba siis asetati Res Publica nimekirjas teisele kohale Ene Ergma, kelle leiame 2014. aastal samalt positsioonilt IRLi nimekirjas. [8] Ülejäänud IRLi naistel pole põhjust nimekirjas hõivatud positsiooniga ülearu rahul olla – Yoko Alender platseerub
6-ndale, Liisa-Ly Pakosta 8-ndale ja Linda Eichler 11-ndale kohale. IRLi 2009. aasta nimekirjas asetsesid esimesed naised 3-ndal (Karoli Hindriks) ja 5-ndal (Liisa-Ly Pakosta) positsioonil. Ene Ergma paiknes tollases nimekirjas viimasel, 12-ndal kohal, kuigi oli viis aastat tagasi nii Riigikogu esinaine kui ka IRLi aseesinaine.

2009. aasta valimistel osalesid täisnimekirjaga viimati parlamendist välja jäänud rohelised ning praeguseks Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) sulandunud Rahvaliit [9]. Mõlemas nimekirjas kandideeris tollal 3 naist, kusjuures nii rohelised kui EKRE seadsid
ka sel aastal üles 3 naiskandidaati. Roheliste neljaliikmelises värskes nimekirjas on esikoha hõivanud siiski mees, esimese naise EKRE nimekirjas leiab 4-ndalt kohalt (Leili Utno). Hoolimata viimasest kohast nimekirjas on roheliste kandidaatidest kahtlemata tuntuim Imbi
Paju. 2004. aastal kuulus Rahvaliidu nimekirja kaks naist, sh Maimu Berg (nr 2). Eestimaa Erakond Rohelised asutati alles 2006. aastal, seega neil esimestele europarlamendi valimistele asja ei olnud. [10]

2009. aastal valimistel oma nimekirjad üles seadnud konservatiiset ideoloogiat kandvate erakondade Eesti Kristlikud Demokraadid ja Libertas Eesti nimekirjades ei figureerinud ühtegi naist ning sel aastal kumbki erakond europarlamendi valimistel kaasa ei löö. Uue
tulijana europarlamendi valimistel on Eesti Iseseisvuspartei oma nimekirja kandnud 2 naist, kusjuures 4-ndal kohal erakonna nimekirjas paikneb armastatud näitleja Merle Jääger. [11] Üksikkandidaatidest tõuseb nimekaima naisena peale Ojulandi esile varem Keskerakonna
kandidaadina Riigikokku jõudnud Olga Sõtnik.

2004. ja 2009. aastal kandideerinud Vene Erakonna nimekiri hõlmas viimati 1 naiskandidaadi (kokku 6) ja 2004. aastal 4 naiskandidaati (kokku 12), esimene neist 2. kohal. 2012. aastal ühines Vene Erakond Eestis Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. [12]

Nii 2004. kui ka 2009. aastal valiti Eestist Euroopa Parlamenti 2 naist (europarlamendi liikmetest kuus valitakse Eestist). Koos asendusliikmega asus 2009. aastal europarlamenti tööle 3 naissoost saadikut, mis andis tulemuseks täieliku soolise võrdsuse. [13] Kas 2014. aastal õnnestub saavutada samasugune ideaalolukord, näitab aeg. Kindel on see, et nimekirjas tahapoole paigutatud naiste poolt tasub hääletada, sest kandidaadid reastatakse ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. [14] Üksikkandidaadina valituks osutuda on küll märksa keerulisem, kuid Indrek Tarandi edu tõestas sellegi võimalikkust.

Naiste Hääl soovitab oma hääle anda naisele. Miks? Ikka soolise tasakaalu nimel meie esindajate hulgas. Näiteks 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude liikmekandidaatide hulgas ulatus naiste osakaal 40%. Valituks osutunute seas langes naiste osakaal aga kõigest 31%-ni. [15] Kuigi naiste osakaal Euroopa Parlamenti kandideerijate hulgas on iga korraga kasvanud, kasutati ka KOV valimistel samasugust “nimekirjasüsteemi” (mehed reeglina ette- ja naised tahapoole). Selline paigutus ei jäta valimistulemustele oma mõju avaldamata, kuigi lühikeste nimekirjade puhul ehk mitte nii üheselt negatiivset kui riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel. Ka ajalehe lugemisel käituvad inimesed erinevalt – üks eelistab esilehele tagumist külge, teine lööb lahti keskpaiga. On meie kõigi teha, kas naised jõuavad pealtnäha kehvemalt stardipositsioonilt valitute hulka või mitte. Kui mitte miski muu, siis nii viie kui ka kümne aasta tagused valimistulemused annavad selleks tegelikult üllatavalt palju lootust.

 

[1] http://info.ep2014.vvk.ee/kandidaadid/
[2] http://www.vvk.ee/varasemad/?v=ep09
[3] http://www.vvk.ee/varasemad/?v=ep04/
[4] http://www.sotsdem.ee/sotsiaaldemokraadid-esitasid-oma-europarlamendi-nimekirja-valimiskomisjonile/
[5] http://uudised.err.ee/v/eesti/745cbe51-944c-4682-bd49-1785af84e79e
[6] http://www.keskerakond.ee/188-eesti-keskerakonna-ep-2014-kandidaadid
[7] http://www.reform.ee/europarlament-valimised-2014
[8] http://www.irl.ee/uudised/160314/irli-europarlamendi-valimiste-esinumber-on-tunne-kelam
[9] http://www.ekre.ee/erakond/
[10] http://www.erakond.ee/index.php/erakond/erakonnast
[11] http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/uudiseid-siit-ja-sealt-avatud/items/eip-kandidaadid-euroopa-parlamendi-2014-a-valimistel.html
[12] http://uudised.err.ee/v/eesti/989ab9e5-3d45-44cd-9c6f-a290881ea43e
[13] http://www.europarl.ee/et/eesti-saadikud.html
[14] https://www.riigiteataja.ee/akt/110012014005?leiaKehtiv#para61
[15] http://stat24.ee/2013/11/6-huvitavat-graafikut-valimistest/

 

Liitu “Naised Riigikokku” lehega!

 

Loe lisaks:

Saage tuttavaks, eesti päritolu feminist Evelyn Höglund Rootsist!

Küsimus Merike Kaunissaarele. Kus on naise koht Eesti meediapildis?

Evelin Tamm kirjutab VI Eestimaa Naiste Kongressist

Advertisements