Eesti soouuringute konverents 3.-4. oktoobril Tartus

laps ja tuuba pilt“Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud”

Eesti Kirjandusmuuseum
3.-4. oktoober 2013

Soouuringud on kujunenud jõudsalt arenevaks uurimisvaldkonnaks, mis on toonud esile uusi vaatenurki soolisuse mõistmiseks. Interdistsiplinaarse uurimisvaldkonnana ühendavad soouuringud erinevaid teadusharusid, luues võimaluse eri teadusalade piire ületavaks analüüsiks. Põhilise analüüsikategooriana kasutatakse sugu ja tuuakse nähtavale selle olulisus ühiskonna ja kultuuri uurimisel nii oleviku seisukohalt kui ajaloolises perspektiivis. Näiteks on ajalookirjutus traditsiooniliselt keskendunud sellele, mida mehed on ajaloos korda saatnud. Ometi on naised olnud ajaloos mitte ainult passiivseteks objektideks, vaid ka tegutsevateks subjektideks, kes on osalenud ühiskonnaelu ja kultuuri kujundamises. Tänapäeva Eesti seisukohalt on sooküsimus samuti oluline. Eesti on tuntuks saanud kui üks suurima soolise palgalõhega riike. Soolisuse representatsioon meedias aga võimendab jätkuvalt traditsioonilisi arusaamu naiselikkusest ja mehelikkusest, mis ei sobi kokku kaasaegse ühiskonna reaalsete vajaduste ja võimalustega. Need soolisuse erinevad aspektid viitavad ühiskonna ja kultuuri rollile mehelikkuse ja naiselikkuse kujundamisel. Soo bioloogiliste ja sotsiaalsete aspektide eristamine võimaldabki uurida sugu kui sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside produkti ning näidata, kuidas toimub sotsiaalse soo ajalooline, kultuuriline ja diskursiivne konstruktsioon.

Eestiski on soouuringud nähtaval, eelkõige ühiskonnateadustes, näiteks sotsioloogias ja meediauuringute valdkonnas, aga ka humanitaarteadustes, nagu kirjandus- ja kunstiteaduses. Konverents “Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud” püüabki saada ülevaadet Eesti soouuringute hetkeolukorrast: küsime, kuivõrd on sooline vaatepunkt esindatud erinevates uurimisvaldkondades ja mil määral on see nähtav laiemas ühiskondlikus kontekstis? Kui oluline on mõtestada ühiskonna ja kultuuri uurimist muuhulgas ka soolise vaatenurga kaudu? Kuidas käsitletakse soolisusega seonduvat eri valdkondades, nagu sotsioloogia, meediauuringud, kunstiteadus, kirjandusuurimine, folkloristika, ajalugu jm.? Konverents on ühtlasi mõtteliseks jätkuks 2007. aastal Avatud Eesti Fondi toetusel toimunud soouuringute konverentsile.

Ettekandeid ootame Eesti teadlastelt ja kraadiõppuritelt, kes tegelevad soouuringutega või sellega seostuva teemaga nii Eesti kui laiemas kontekstis, samuti neilt, kes on soouuringutega kokku puutunud ja kelle töö on seotud sooaspektiga.

Ettekanded võiksid hõlmata alljärgnevaid teemasid, kuid ei ole nendega piiratud:

– Soolisus kultuuris, nagu kirjandus- ja kunstipraktikates jm.
– Soolisus ühiskonnas sotsioloogilisest aspektist
– Sugu ajaloolises perspektiivis Eesti kontekstis (kirjanduses, kunstis, ajaloos jm.)
– Naiselikkus ja mehelikkus eri kontekstides
– Kehalisus ja seksuaalsus
– Igapäevaelu praktikad ja soolistatud diskursused
– Teoreetilised käsitlused soolisusest ja feministlikust teooriast

Abstrakt (kuni 300 sõna) ja lühike cv (kuni 200 sõna) saata Eve Annukile (eve@kirmus.ee).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s